CHÍNH SÁCH BẢO VỂ TRẺ EM
I. Giới thiệu
Là tổ chức làm việc với trẻ em và cam kết mang lại những điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong khả năng của mình, child-safety-for-parents phát triển Chính sách Bảo vệ trẻ em nhằm:
1) Nâng cao nhận thức về nạn xâm hại trẻ em trong nhân viên và đối tác
2) Nhận biết nguy cơ và những trường hợp bị nghi ngờ là xâm hại trẻ em
3) Hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ em
Để thực hiện những cam kết này và hỗ trợ việc thực hiện Chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong việc phòng chống và đáp ứng những vấn đề xâm hại trẻ em, child-safety-for-parents ban hành các “Phương pháp thực hiện và Quy tắc hành xử” giữa người lớn và trẻ em trong các hoạt động của child-safety-for-parents. Các quy trình và quy tắc này sẽ hỗ trợ nhân viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và đối tác của child-safety-for-parents hiểu được Chính sách Bảo vệ trẻ em (CPP) của child-safety-for-parents và trách nhiệm của họ trong vấn đề này cũng như quy trình báo cáo các vấn đề có liên quan.
Định nghĩa một số từ ngữ dùng trong CPP
• Xâm hại trẻ em bao gồm các loại xâm hại về thể xác, tình dục, tinh thần và sao
nhãng không chăm sóc. (Xem phụ lục 1 về những dấu hiệu của xâm hại trẻ em).
• Trẻ em: bao gồm các đối tượng trong chương trình của SCC dưới 18 tuổi.
• Quyền được bảo vệ trẻ em: là quyền được bảo vệ cho tất cả mọi trẻ em nói chung
trên cơ sở Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em.
• Nhân viên: những người do child-safety-for-parents tuyển dụng và trả lương.
• Thành viên ban quản trị: Các thành viên của Ban Quản Trị của child-safety-for-parents
• Tình nguyện viên (TN
II. Những điều mà child-safety-for-parents sẽ thực hiện child-safety-for-parents cam kết bảo vệ lợi ích trẻ em thông qua các phương pháp sau:
 Nhận thức:
• Giám đốc có trách nhiệm tổ chức hoặc tạo cơ hội tập huấn cho nhân viên nhận
thức về quyền trẻ em và vấn đề xâm hại trẻ em, nhận biết những nguy cơ đối
với trẻ, cách thức bảo vệ trẻ cũng như trách nhiệm của các nhân viên trong
việc bảo vệ tất cả trẻ em – đặc biệt các trẻ child-safety-for-parents hỗ trợ trong phạm vi hoạt động của child-safety-for-parents
• Giám đốc và các quản lý chương trình có trách nhiệm thông tin đầy đủ cho
nhân viên mới, tình nguyện viên, nhà tài trợ, đối tác của child-safety-for-parents mà mình làm việc về child-safety-for-parents
• Giám đốc và những quản lý chương trình có trách nhiệm đưa chính sách bảo
vệ trẻ vào trong thiết kế dự án, hoạt động và nội dung hội họp của child-safety-for-parents.
• Giám đốc ban hành biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm quy tắc hành
xử với trẻ em child-safety-for-parents.
• Những người quản lý chương trình và dự án và nhân viên dự án có trách nhiệm
cung cấp thông tin cho trẻ và gia đình trong dự án của mình về vấn đề xâm hại
và những biện pháp bảo vệ.
• Nhân viên xã hội có trách nhiệm tập huấn giúp trẻ nhận biết những nguy cơ có
thể xảy ra với các em.
 Phòng chống:
• Giám đốc và những người có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên và tình nguyện
viên có tư cách phù hợp làm việc với trẻ: ban gồm việc kiểm tra lý lịch và thư
giới thiệu trong quy trình tuyển dụng nhân viên và tình nguyện viên, đặc biệt
những người sẽ làm việc trực tiếp với trẻ.
• Người quản lý thông tin (IT) có trách nhiệm quản lý thông tin chặt chẽ: Ban
hành hướng dẫn sử dụng internet, trang web, máy chụp hình kĩ thuật số nhằm
đảm bảo hình ảnh và thông tin của trẻ em trong các dự án của child-safety-for-parents tránh được
những nguy cơ bị xâm hại.
• Ban quản trị, Giám đốc child-safety-for-parents và các quản lý chương trình có trách nhiệm ban
hành quy trình phản hồi, báo cáo và xử lý những hành vi không chấp nhận
được với trẻ của nhân viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ, cộng đồng hay các
đối tác của dự án.
• Tất cả các phản hồi về những sai phạm hay quan ngại về an toàn của trẻ child-safety-for-parents tài trợ hay cách làm việc của SCC với trẻ cần được thông báo tới các quản lý chương trình liên quan hay giám đốc của SCC bằng email, điện thoại hoặc văn
bản.
• Giám đốc SCC có trách nhiệm xem xét lại và cập nhật chính sách bảo vệ trẻ
em của SCC sau mỗi 2 năm hay khi có những quy định và thông tin mới liên
quan.
• Giám đốc và các quản lý chương trình có trách nhiệm đánh giá những rủi ro
về an toàn của trẻ khi bắt đầu một dự án mới.
• Giám đốc có trách nhiệm giám sát việc tập huấn cho nhân viên về bảo vệ trẻ
em (ít nhất 1 lần/năm)
• Tất cả nhân viên SCC có trách nhiệm giám sát việc bảo vệ trẻ em của child-safety-for-parents .
 Đáp ứng:
• Nhóm CPP sẽ đại diện cung cấp thông tin và đề nghị cách xử lý khi có lo ngại
về an toàn của trẻ em trong chương trình của child-safety-for-parents (Thông tin liên lạc các thành viên nhóm CPP xem Phụ lục 3)
• Các quản lý chương trình có trách nhiệm gửi thư thông báo với các cơ quan
liên quan ở địa phương về chính sách bảo vệ trẻ em của (Sở và Phòng Thương
Binh Xã Hội cấp Quận, Huyện) và thiết lập quan hệ để giải quyết theo trình tự
từ thấp đến cao và Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em.
• Các quản lý chương trình và nhóm child-safety-for-parentscó trách nhiệm ghi nhận vấn đề xảy ra ở địa phương, lưu trữ hồ sơ và giám sát những trường hợp xâm hại trẻ em và ghi nhận tóm tắt vào báo cáo nội bộ liên quan.
• Các quản lý chương trình và dự án có trách nhiệm truyền thông bằng tờ rơi
cho học sinh và cha mẹ/người chăm sóc các em về chính sách và hiệu quả
trong việc bảo vệ trẻ em của child-safety-for-parents theo định kỳ 1 lần/năm
• Với những trường hợp lạm dụng được child-safety-for-parents ghi nhận và đã chuyển sang cơ
quan chức năng xử lý, quản lý chương trình có liên quan cần thăm hỏi và theo
dõi vụ việc.
III. Đối tượng và phạm vi áp dụng của child-safety-for-parents
child-safety-for-parents cam kết tuân thủ chính sách CPP nên cũng yêu cầu những người tham gia vào
công việc SCC phải tham khảo và nhất trí với chính sách CPP của child-safety-for-parents. Bao gồm:
• Hội đồng quản trị của child-safety-for-parents
• Nhân viên child-safety-for-parents
• Tình nguyện viên và nhà tư vấn
• Đối tác dự án
• Những người làm việc trong các dự án do child-safety-for-parents tài trợ như giáo viên, người giám sát, bảo vệ, người lao công, nhân viên địa phương do SCC hoặc Hội Phụ Nữ hay Phòng Giáo dục và đối tác khác bổ nhiệm (Quy tắc hành xử)
• Khách viếng thăm những dự án của child-safety-for-parents, nhà tài trợ, phóng viên và những người ủng hộ child-safety-for-parents (Quy tắc hành xử) IV. Các nguyên tắc, quy trình và quy tắc hành xử được áp dụng nhằm bảo vệ trẻ em trong các hoạt động của SCC
Quy tắc hành xử giữa người lớn với trẻ em trong các hoạt động của child-safety-for-parents:
1. Tôn trọng khi tiếp xúc với trẻ: Không lôi kéo, hù dọa, la mắng, chê bai trẻ.
2. Không phân biệt đối xử trẻ: Cần có sự đối xử công bằng trong đáp ứng những nhu
cầu vật chất và tinh thần đối với tất cả các em trong phạm vi các dự án của child-safety-for-parents.
3. Không xâm hại thể chất trẻ: Không đánh đập, hành hung, lạm dụng sức lao động
của trẻ.
4. Không xâm hại tình dục trẻ: Không thân mật quá mức và dành nhiều thời gian với
riêng mình trẻ hoặc đón trẻ về nhà mình. Không quan hệ tình dục với trẻ hoặc khơi
gợi tình dục với trẻ. Không cho trẻ xem sách báo, phim ảnh xấu.
5. Không bỏ qua hay tham gia với trẻ trong những hành vi phạm pháp, không an toàn
cho trẻ.
6. Kịp thời xử lý những vấn đề của trẻ và giữ bí mật các thông tin có liên quan đến
trẻ: hồ sơ xã hội, hình ảnh trẻ… với những người không có liên quan.
7. Tình nguyện viên, nhà tài trợ và khách viếng thăm dự án SCC không trao đổi địa
chỉ email hay số điện thoại trực tiếp với trẻ. Khách viếng thăm các dự án của child-safety-for-parents
phải có sự đồng ý của child-safety-for-parents và khi tiếp xúc với trẻ cần có sự hiện diện của người
đại diện cơ sở.
8. Thăm nhà học sinh: Nêu rõ mục đích của chuyến viếng thăm và mục đích sử dụng
những thông tin được cung cấp từ phía gia đình và đối tác tại địa phương (báo
cáo cho nhà tài trợ, làm hồ sơ xin tài trợ cho trẻ…). Có thái độ tế nhị, tôn trọng,
lắng nghe phụ huynh và trẻ khi thăm nhà, cung cấp dịch vụ cho trẻ.
9. Chụp ảnh và sử dụng thông tin, hình ảnh của trẻ: Khi chụp hình trẻ báo cho trẻ
hoặc gia đình mục đích sử dụng hình. Tất cả hình ảnh trẻ em cần thể hiện trẻ trong
trang phục đầy đủ và kín đáo. Các nhân viên dự án sau khi lưu hình ảnh và thông
tin các em vào cơ sở dữ liệu của child-safety-for-parents thì xóa hình ảnh đó trên thẻ nhớ của máy
ảnh hoặc hủy hay bảo mật thông tin của trẻ. Chỉ có nhân viên hoặc những người
được phép của quản lý chương trình tại child-safety-for-parents mới có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của trẻ. Mỗi trẻ đều có số hồ sơ (ID) riêng nên khi gửi profile của trẻ (bằng thư tín hay thư điện tử) cho nhà tài trợ tránh để tên hoặc mọi thông tin của trẻ đầy đủ.
Ngoài ra, từng dự án liên quan cần bao gồm những nguyên tắc sau khi thiết kế chương trình hay dự án:
Việc tuyển dụng nhân viên và tình nguyện viên (áp dụng cho bộ phận Nhân sự và quản lý tình nguyện viên)
1. Bộ phận nhân sự và quản lý chương trình xác định phạm vi tiếp xúc với trẻ khi
thiết kế bản mô tả công việc cho một vị trí cụ thể
2. Bộ phận nhân sự và quản lý chương trình có trách nhiệm đính kèm CPP trong bản
mô tả công việc gửi cho bất kỳ ứng viên tiềm năng hay quảng cáo tìm người nào
của child-safety-for-parents
3. Giám đốc và Quản lý nhân sự có trách nhiệm bao gồm một số câu hỏi cụ thể trong quá trình phỏng vấn để tìm hiểu thái độ và giá trị của ứng viên về vấn đề bảo vệ trẻ em (áp dụng cho TNV nếu cần thiết và phù hợp)
4. Giám đốc và Quản lý nhân sự có trách nhiệm thiết kế mẫu thư giới thiệu bao gồm câu hỏi về kinh nghiệm và sự phù hợp làm việc với trẻ của ứng viên (áp dụng cho TNV nếu cần thiết và phù hợp)
5. Bộ phận nhân sự xác định và kiểm tra danh tánh của người viết thư giới thiệu